Amaç ve Hedefler 1

Anayasamızın öngördüğü laik ve hür demokratik bir düzen içinde ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak Türkiye’nin kalkındırılması yolunda, Ulukent beldesindeki özel teşebbüsün gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun biçimde güvenlik ve kararlılık içinde çalışmalarına, sanayileşme sürecinin hızlandırılması ve bölgenin potansiyeline uyumlu bir ekonomik gelişmenin sağlanmasına yardımcı olmak,

Amaç ve Hedefler 2

Kalkınmanın önde gelen sektörü olan sanayiyi kabul eder, kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün sanayicilerin, meslek ve iş adamlarının demokratik hukuk devletini ve hür teşebbüsü korumak ve güçlendirmek üzere dernek içinde bir araya gelmeleri, teşebbüsün bölge yararına uygun şekilde teşkilatlanması ve gelişmesi için gerekli çalışmaları teşvik etmek,

Amaç ve Hedefler 3

Yatırımları , toplum yararının gerektirdiği önceliklerle ihracatı teşvik edecek, döviz sağlayacak verimli alanlara yöneltir ve kalkınmaya yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder, bununla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Amaç ve Hedefler 4

ULUKENT/MENEMEN bölgesinde faaliyet gösteren ticari ve sanayi kuruluşların uluslararası pazarda rekabet gücünü temin edecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak,

Amaç ve Hedefler 5

Mevcut ve ileride kurulacak yerli , yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kurulabilecek doğrudan veya kendisine bağlı kuruluşlar araclığı ile işbirliği yapmak,

Amaç ve Hedefler 6

Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak öğretim ve eğitim sorununun ön planda ele alınmasını amaçlayarak bu alanda yardımcı çalışmalarda bulunmak,

Amaç ve Hedefler 7

Ulukent Sanayicileri Derneği bünyesinde oluşturulan İnsan Kaynakları Birimi ile öncelikle Ulukent Beldesinde işe ihtiyacı olan vatandaşlar ile personel talebi olan firmaları karşılaştırmayı amaçlamaktadır.